XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Relacja z sesji w budowie. Dostępnych jest już 10 filmów wideo

  • 27.02.2017, 09:16 (aktualizacja 28.02.2017, 21:49)
  • Piotr Waydyk
XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Relacja z sesji w budowie. Dostępnych…
Około godz. 9.15 rozpoczęła się XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa, a zakończyła się około godz. 17.00. Najgorętsze dyskusje oznaczyłem kolorem czerwonym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.

Obecni byli wszyscy radni. W końcówce sesji przy mniej znaczących głosowaniach frekwencja wahała się różnie, ale w kluczowych poza wyjściem z ZGDO (nie było radnej Puzik, która wyszłą tuż przed głosowaniem), był zawsze komplet radnych.


3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

      Zgodnie z oczekiwaniami (czyt. mój komentarz w artykule XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Zapowiada się bitwa wójt kontra przewodniczący, jak i kto ma napisać…) już na tym punkcie "oktet Bogusia" postawił na swoim i "wyciął" z porządku obrad stosunkiem głosów 8 do 7 punkt o powołaniu komisji statutowej. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad tego punktu zgłosiła radna Malik. Głosowanie nad porządkiem obrad w całości wyglądało tak samo jak wniosek radnej Malik. Tak więc zgodnie z przewidywaniami przewodniczący Kosmalski wygrał to czysto polityczne głosowanie.  Przy okazji wójt Anna Kusy-Kłos wygłosiła oswiadczenie. Radni do sprawy wrócili podczas procedowania nad planem pracy komisji samorządu i oświaty.


4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

Protokół przyjęto większością głosów przy 14 głosami "za" jednym wstrzymującym (Malik).

Sprawozdania i informacje

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 27 lutego 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

    Wójt Anna Kusy-Kłos poinformowała między innymi, że sprawa terenu pod  boisko w Krzywinie została definitywnie pomyślnie zakończona. Kluby z Krzywina i Żarczyna mogą legalnie używać boiska. Na oczach radnych podpisała umowę dzierżawy.

Film nr 1: sprawozdanie wójta

Film nr 2: informacja o terenie pod boisko w Krzywinie


6. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z wykonania postanowień przepisów art.36 ust. 1-3, ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wójt przedstawiła bez uwag


7. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z realizacji postanowień Uchwały Rady Gminy Widuchowa Nr V/43/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom, zmienionej Uchwałą Nr XIV/149/2016  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.

Wójt przedstawiła bez uwag


8. Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku - przedstawia Wójt Gminy.  

Wójt przedstawiła bez uwag


9. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący bardzo obszernie przedstawił swoje stanowisko wraz z historią w sprawie wyboru członka komisji rewizyjnej. W dyskusji udział wzięli radni Łowicki, Merski i Malik.  (wideo w przygotowaniu). 


10. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za 2016 rok.

Sprawozdanie komisji przedstawiła przewodnicząca komisji Magdalena Puzik. Nie było żadnych uwag.


11. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Oświaty za 2016 rok.

Sprawozdanie komisji przedstawiła wiceprzewodnicząca komisji Katarzyna Nazar. Nie było żadnych uwag.


12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

Sprawozdanie komisji przedstawiła przewodnicząca komisji Jadwiga Hasiuk.

 

Podjęcie uchwał (tytuły projektów uchwał sa podlinkowane, więc można zapoznać sie ze szczegółami tych uchwał):

13. Projekt uchwały Nr XVIII/204/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Krzywinie.

Projekt uchwały obszernie zreferował w imieniu wójta sekretarz Andrzej Stachura (wideo w przygotowaniu). Radni podjęli tą uchwałę jednogłośnie "za" i bez żadnej dyskusji. Wcześniej obszernie projekt przedyskutowano na komisjach. 


14. Projekt uchwały Nr XVIII/205/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały obszernie zreferował w imieniu wójta sekretarz Andrzej Stachura (wideo w przygotowaniu). Radni podjęli tą uchwałę jednogłośnie "za" i bez żadnej dyskusji. Wcześniej obszernie projekt przedyskutowano na komisjach. 


15. Projekt uchwały Nr XVIII/206/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2017.

Projekt uchwały obszernie zreferował w imieniu wójta sekretarz Andrzej Stachura (wideo w przygotowaniu). Radni podjęli tą uchwałę jednogłośnie "za" i bez żadnej dyskusji. Wcześniej obszernie projekt przedyskutowano na komisjach. 

Po 20-minutowej przerwie radny Merski zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad, aby przenieść punkt 20 na 16. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku radnego. Tak więc nastąpiła zmiana w porządku jak poniżej.

20. Projekt uchwały Nr XVIII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018.

Pytania do Dyrektora ZGK zadawali radni Łowicki i Kluka. Uchwała została przyjęta większością głosów: 8 "za", 0 "przeciw" i 7 "wstrzymujących". Przyjmując tę uchwały radni zgodzili się na podwyżkę 5 groszy za 1 m3 wody i 9 gr za 1 m3 ścieków. 


16. Projekt uchwały Nr XVIII/207/2017 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2017.

Przewodnicząca komisji Puzik zgłosiła w imieniu komisji autopoprawkę o wykreśleniu jednego z zadań. Radni jednogłośnie przyjęli tę poprawkę oraz uchwałę po poprawce.


17.Projekt uchwały Nr XVIII/208/2017 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017.

Radny Kulka zawnioskował o zdjęcie jednego z punktów programu. Rozgorzała dyskusja. W kosekwencji radni zdjęli część zadań z planu pracy. Za wnioskeim radnego było 12 radnych, a trzech wstrzymało się (Gęsiak, Pomykała i Kosmalski). Kolejny wniosek złożył radny Merski. Jego wniosek dotyczacy oświaty upadł "politycznie" 7 do 8. Kolejny wniosek złożył radny Łowicki, aby zdjąć inny punkt odnośnie kotroli jakości pracy ośrodków zdrowia. Radni 11 głosami 

Film nr 1:

Film nr 2:


18. Projekt uchwały Nr XVIII/209/2017 w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Film nr 1:

Film nr 2:

 


19. Projekt uchwały Nr XVIII/210/2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 


21. Projekt uchwały Nr XVIII/212/2017 w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.

     To jest temat, który zasadniczo dzieli zwaśnioną i rozbitą na dwa obozy Radę Gminy Widuchowa. Tym razem więcej przekonujących argumentów przedstawiła wójt Anna Kusy-Kłos i jej polityczne zaplecze w radzie, w którym wiedzą bryluje szczególnie radny Łowicki, uczestnik jako gość wielu posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ZGDO. Uchwała przeszła większością głosów, co wcale nie oznacza, że gmina już automatycznie wyszła ze związku. Ma ona charakter jedynie intencyjny. Samo ostateczne wyjście musi sie to odbyć na zasadzie pełnego bezpieczeństwa, którego dziś nikt nam, mieszkańcom Gminy Widuchowa, nie jest w stanie zagwarantować. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych z obozu wójt, natomiast "oktet Bogusia" w komplecie wstrzymał się od głosu. 

 


22. Projekt uchwały Nr XVIII/213/2017 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Ten punkt został zdjęty z porządku obrad


23.Projekt uchwały Nr XVIII/214/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


24. Projekt uchwały Nr XVIII/215/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


25 .Projekt uchwały Nr XVIII/216/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


26. Projekt uchwały Nr XVIII/217/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.


27. Projekt uchwały Nr XVIII/218/2017 w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


28. Projekt uchwały Nr XVIII/219/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.


29. Projekt uchwały Nr XVIII/220/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2022.


Interpelacje, zapytania, wnioski
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   Pora była już późna i radni zmęczeni, stąd tym wójt tylko odczytała swoje odpowiedzi, a żadna dyskusja tym razem nie rozgorzała.


31. Interpelacje radnych.
32. Zapytania radnych.
33. Wolne wnioski.

Powyższe trzy punkty zostały skumulowane. Do końca sesji dotrwał tylko jeden sołtys Mieczysław Rodak z Polesin.


34. Ustalenie terminu XIX Sesji Rady Gminy Widuchowa.
35. Zamknięcie obrad

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (6)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
niepełnosprawny
niepełnosprawny 21.09.2017, 22:12
czy ktos w końcu sie za to kolesiostwo weżnie??jedna klika i rąsia rąsie trzyma jak tak mozna a szczeególnie GOPS tam to juz w pawie pióra obrosły i robia wielką łaske jakby ze swojego portwela miały dac .....mineralna daje znac ...bedzie taki finał jak w GOPS wBani tak trzeba zrobic
mieszkaniec
mieszkaniec 13.06.2017, 18:39
Definitywnie odwołać szczególnie radnych z Lubicza szczególnie rozliczyć za co Komisja Rewizyjna bierze kase..........pierdzenie w stołki ,kolesiostwo ....zamiatanie pod dywan ludzkich problemów.......niech społecznie sie spotykają .........
Lubicz
Lubicz 02.03.2017, 09:31
Oczywiście odwołać radnych z Lubicza, popieram no i niekompetentnego przewodniczącego też. I skończy się kabaret.
Lubicz
Lubicz 01.03.2017, 13:59
Może odwołać ............ ? Super pomysł....
lubicz
lubicz 28.02.2017, 18:29
kabaret
`````
````` 01.03.2017, 06:16
Dzięki takim radnym z twojej miejscowości i oczywiście niekompetentnego przewodniczącego

Pozostałe