XVII Sesja RG Widuchowa * Gmina Widuchowa z budżetem na 2017 rok! Dostępny jest komplet 12 filmów

  • 02.01.2017, 09:05 (aktualizacja 02.01.2017, 09:46)
  • Piotr Waydyk
XVII Sesja RG Widuchowa * Gmina Widuchowa z budżetem na 2017 rok! Dostępny…
Radni uchwalili niemal jednomyślnie budżet gminy na 2017 rok. W kontrowersyjny i groteskowy sposób został uzupełniony skład komisji rewizyjnej o radną Gęsiak. Ponadto na tapecie znalazła się kolejny raz sprawa ZGDO. To ona jak zwykle poróżniła radnych. Przy okazji odbyło się kuriozalne głosowanie, które nakazał powtórzyć przewodniczący Kosmalski i wynik padł zupełnie inny niż pierwotny. To zdarzenie znajdziesz w ujęciu dwóch kamer.

Wcześniejsze informacje na temat sesji:

XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Jutro głosowanie między innymi nad budżetem. Polecam moją zapowiedź…

Dziś odbyło się posiedzenie komisji samorządu i oświaty przed zbliżającą się sesją budżetową.…

XVII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Czy radni przyjmą budżet na 2017? Jakie inwestycje czekają na nas…

 

Przebieg obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.

Sesję otworzył przewodniczący Kosmalski o godz. 9.10, ...
 

2. Stwierdzenie quorum.

.....który stwierdził quorum. Na sali komplet 15 radnych (dawno nie było kompletu).


3. Przedstawienie porządku obrad.

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.


4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

Protokół został przyjęty bez dyskusji 14 "za" i 1 "wstrzymującym" (radna Malik)

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Wójt przedstawiła sprawozdanie, które jest dostępne na załączonym poniżej nagraniu wideo. 

Najciekawsza była dyskusja, którą zainicjowała radna Malik na temat otwarcia drogi w Bolkowicach. Oto to nagranie:

    Informację o otwarciu drogi w Bolkowicach znajdziesz w moim artykule Bolkowice * Dziś uroczyście w obecności marszałka przecięto wstęgę na nowej drodze. Marszałek…  Tam też znajdziecie film i zdjęcia z otwarcia. Tylko na e-widuchowa ta informacja znalazła się. Ja osobiście byłem poinformowany w dniu otwarcia na około 2 godziny drogą  esemsową przez mieszkańca Bolkowic. Całe szczęście sprzęt miałem przy sobie. Też zachodzę w głowę, dlaczego mieszkańcy Bolkowic nie poinformowali w ten sam sposób radnych Malik i Pomykały? Czyżby zmowa mieszkańców?
 

6. Informacje z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.

Tu przedstawili analizę  oświadczeń przewodniczący Kosmalski i wójt Anna Kusy-Kłos. Po odczytaniu analizy oświadczeń przewodniczący Kosmalski zarządził przerwę.

7. Projekt uchwały o zmianach w budżecie gminy.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za". Film przedstawia dokładne informacje skarbnika Marcina Bachty oraz moment głosowania.

7. Projekt uchwały Nr XVII/186/2016 w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za".

8.. Projekt uchwały Nr XVII/187/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017

    Skarbnik Marcin Bachta przedstawił  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz szczegółowo jeszcze raz budżet. Wcześniej uczynił to także podczas obrad obu komisji stałych. Tylko radna Malik wstrzymała się wówczas od głosu. Pozostali obecni radni zaopiniowali projekt uchwały budżetowej pozytywnie.

    Ogólnie Gmina Widuchowa zamierza wydać w przyszłym roku 19,8 mln. PLN. Wystąpić ma deficyt w wysokości 1,5 mln. PLN, który ma być pokryty ze sprzedaży obligacji. Planowana jest też nadwyżka środków w budżecie w wysokości 700 tys. PLN. RIO przychyliło się pozytywnie co do finansowania deficytu. Deficyt związany jest z realizacją dwóch wielkich inwestycji: przebudowa Bulwarów Rybackich oraz budowa oczyszczalni przydomowych. 

     Głos w dyskusji zabrali radni Zdzisław Merski, Sebastian Pomykała, wójt Anna Kusy-Kłos, przewodniczący Bogdan Kosmalski, radni Jadwiga Hasiuk, Janusz Kulka.

     W dyskusji przewijał się też temat zespołu Macierzanka, a właściwie poborów jego instruktora.

     W trakcie dyskusji nad budżetem nagle włączył się alarm przeciwpożarowy, a przewodniczący Kosmalski zarządził  ewakuację z sali obrad. 

Głosowanie:  14 - głosów "za", 0 - głosów "przeciw", 1 - głos "wstrzymujący" (Malik)


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za". Ta uchwała wynikała wprost z nowego budżetu. Zauważyłem, że podczas komisji radna Malik wstrzymała się od głosu. Na sesji była ju,z mniej konsekwentna i zagłosowała "za".

11. Projekt uchwały Nr XVII/189/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

    Zgodnie z oczekiwaniami przy procedowaniu tej uchwały powstał niezły kabaret. Tego nie da się opisać. To trzeba dokładnie zobaczyć. Jedno jest pewne, że "oktet Bogusia" przegłosował co chciał, a uzupełnił skład komisji rewizyjnej o swoją koleżankę Radną Gęsiak. Po wielu przerwach i dyskusji, w głosowaniu nad kandydaturą i uchwałą wzięło udział tylko 9 radnych. Cały "oktet Bogusia" za, radny Kulka wstrzymał się od głosu, natomiast 6 radnych nie wzięło w ogóle udziału w głosowaniu. Nadzór wojewody będzie miał pełne ręce roboty, gdyż powstało wiele wątpliwości prawnych. Obie  strony sporu liczą się, że interwencję podejmie wojewoda. 

12. Projekt uchwały Nr XVII/190/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za".

13. Projekt uchwały Nr XVII/191/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za".

14. Projekt uchwały Nr XVII/192/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za".

15. Projekt uchwały Nr XVII/193/2016 w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za".

16. Projekt uchwały Nr XVII/194/2016 w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki.

Wnioskodawcami podjęcia uchwały byli radni Kosmalski, Kulka i Łowicki. Nikt nie zna jeszcze terminu tej epokowej komisji, do udziału w której już dziś gorąco zachęcam wszystkich. Oj będzie się działo!  Ostre starcie "oktetu Bogusia" kontra wójt i radny Łowicki gwarantowane! Mam wielką nadzieję na udział w niej także radnych Hasiuk i Malik, które nie są członkami tej komisji. Obrady poprowadzi radna Puzik, a swoją wiedza na ten temat na pewno błyśnie radny Pomykała - członek tej komisji. O koloryt wypowiedzi zadba radny Merski. Wierzę, że na obrady przybędzie wójt Boleszkowic Jan Krzywicki, Prezes Zarządu ZGDO. Ten mówca z pewnością swymi oratorskimi wystąpieniami porwie milczącą zwykle część naszych radnych. 

Uchwała przeszła jednogłośnie 15 "za". Oto film z procedowania nad projektem uchwały

17. Projekt uchwały Nr XVII/195/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.

   Takiej przysłowiowej "jazdy" nikt się spodziewał. Wójt Anna Kusy-Kłos w toku dyskusji zaatakowała przewodniczącego cytując jego wcześniejsze wypowiedzi, a ten wielokrotnie próbował zabierać jej głos. Przepychanka trwała kilka minut. to warto zobaczyć na nagraniach, aby samodzielnie wyrobić sobie zdanie na ten temat. Głos w samej dyskusji zabrało kilku radnych. Radny Łowicki zaproponował, aby ściągnąć z porządku obrad projekt uchwały uchylającej wystąpienie i zastąpić ją uchwałą zmieniającą z  datą wyjścia 31 grudnia 2017 roku. Wniosek radnego Łowickiego upadł 6 "za", 8 "przeciw"  (oktet) i 1 wstrzymujący (Merski). Sama uchwała przeszła 8 głosami "za" (oktet), 5 "przeciw" i 2 "wstrzymujących" (Filipiak i Merski). Sama wójt zajęła pozycję obojętną wobec decyzji radnych, jednocześnie deklarując rzetelne informowanie radnych o nowych faktach dotyczących ZGDO. Ogólnie było bardzo gorąco i jeszcze raz dało się zauważyć, że przewodniczący Kosmalski i jego radni czerpią wiedzę wprost od władz ZGDO, którzy prezentują stanowisko zgoła odmienne od wójt Anny Kusy-Kłos i radnego Łowickiego. 

   Wszystkie poniższe projekty uchwał ( pozycje 18-23) przeszły jednogłośnie 15 głosami "za". 

18. Projekt uchwały Nr XVII/196/2016 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

19. Projekt uchwały Nr XVII/197/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

20. Projekt uchwały Nr XVII/198/2016 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Projekt uchwały Nr XVII/199/2016 uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22. Projekt uchwały Nr XVII/200/2016 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

23. Projekt uchwały Nr XVII/201/2016 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.

   Dwie inne uchwały, wprowadzone w ostatniej chwili, pierwsza dotycząca decyzji administracyjnych wydawanych przez kierownika GOPS w sprawie stypendiów dla uczniów (przeszła jednogłośnie bez udziału radnego Merskiego) oraz ochronie lasów będących w zasobach Nadleśnictwa Gryfino (tylko radna Hasiuk wstrzymałą się od głosu) przeszły bez dyskusji.

   Na koniec bloku uchwał, nagle radny Merski niespodziewanie zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o wystąpieniu Gminy Widuchowa z ZGDO z datą 31 grudnia 2017 roku. W pierwszym głosowaniu radna Puzik zagłosowała za wnioskiem i było 8 do 7. Przewodniczący Kosmalski zarządził reasumpcję głosowania i upominając, aby przemyśleć dokładnie, po czym radna Puzik zagłosowała już inaczej. Wniosek radnego Merskiego więc w tych okolicznościach nie przeszedł. Oto ten moment:

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

25. Interpelacje radnych.
26. Zapytania radnych.
27. Wolne wnioski.
28. Ustalenie terminu XVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
29. Zamknięcie obrad

Poniższy film obejmuje z punktów 23-29. Na wstępie jeszcze raz głosowanie nad wnioskiem radnego Merskiego z drugiej kamery.

 

Piotr Waydyk

Zdjęcia (5)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (11)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
obiektywny
obiektywny 05.01.2017, 11:45
Nestor ten Pan (................) to taki damski bokser. Trafił tylko na jedną Agnieszkę Rylik, która leje go po pysku jak popadnie, ale rozumu do głowy mu nie wbije, bo to nie ten typ człowieka. On i tak powie po chamsku, że to tylko mżawka leci z nieba, albo manna (jeszcze lepiej). Już takiego kiedyś w Widuchowej mieliśmy i oby nie nastały kiedykolwiek takie same czasy. A wszystko wskazuje na to, że do tego on zmierza.
zumba
zumba 05.01.2017, 11:08
,, Na koniec bloku uchwał, nagle radny Merski niespodziewanie zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o wystąpieniu Gminy Widuchowa z ZGDO z datą 31 grudnia 2017 roku". Pytanie do radnych A.K.K. to w końcu jesteście za pozostaniem w ZGDO czy za wystąpieniem? Na tej samej Sesji głosujecie wcześniej!!! za uchyleniem uchwał przygotowanych przez A.K.K w związku z pozostaniem w ZGDO.
Nestor
Nestor 04.01.2017, 14:10
Pan (.................) to przechodzi samego siebie raz go wyleli z radnego to przyplynol drugi raz taki czlowiek nie ma godnosci i jeszcze sie panoszy podporzadkowujac sobie same kobiety i jednego rodzynka nie walczac o dobro Gminy tylko walczac zaciekle jak lew o swoj stolek .Wstyd.
obiektywny
obiektywny 04.01.2017, 06:40
Dosior nie widziałeś wymownego spojrzenia z naprzeciwka dwóch Pań radnych? Szkoda kobiety, bo nie jest głupia, a daje się tresować jak małpka w cyrku. Bo cała ta rada to cyrk z panem LWEM na czubie, który nie ma za grosz kultury, tylko umie ryczeć. Nie wszystkie zwierzątka w tym lesie się jego boją. Radna Puzik jest zastraszona i nie może uwierzyć w siebie, co jest bardzo smutne, ale prawdziwe. Szkoda jej.
Dosior
Dosior 03.01.2017, 19:31
Jestem ciekaw czy Pani radna Puzik na początku nie zrozumiała wniosku czy miała swoje zdanie a po reasumpcji nie chciała się narażać na konsekwencje.
obsrwator
obsrwator 02.01.2017, 11:29
Żenujący to ty jesteś ,,gość 1" , pani radna Puzik jej koledzy i koleżanki z okrętu ,,bogusia" no i sam przewodniczący Kosmalski który powinien oddać wszystkie swoje pobrane diety przeprosić społeczeństwo i oddać mandat.
gość 1
gość 1 01.01.2017, 09:14
Zenujacy jest P .redaktor I zlosliwy jak zawsze.....
Obserwator obiektywny 2
Obserwator obiektywny 2 31.12.2016, 19:33
Madrego to i dobrze posłuchać mam na myśli Panią Wójt
Brawo Ty
obiektywny obserwator
obiektywny obserwator 31.12.2016, 15:28
Pani radna Puzik jest za a nawet przeciw - żenada! Gratuluje posiadania własnego zdania
Piotr Waydyk
Piotr Waydyk 31.12.2016, 00:32
Wbrew pozorom sprawy gminy w całym tym kabarecie w radzie idą w dobrym kierunku. W kwestiach merytorycznych radni nie są w stanie zaszkodzić gminie. Gorzej jeśli idzie o stołki w radzie. Tu minimalna 8-osobowa większość skupiona przy przewodniczącym Kosmalskim w ogóle nie ma żadnych hamulców. Nawet ewidentne wpadki i rażąca niekompetencja niektórych z nich nie pobudza ich do refleksji. Niedługo dojdzie do tego, że tylko 8 radnych będzie pełniło jakiekolwiek funkcje w radzie, a komisja rewizyjna będzie się składać tylko z ludzi Kosmalskiego. Na 9 funkcji w radzie, aż 8 już pełnią jego ludzie. Tym ostatnim jest radny Merski, który jest wiceprzewodniczącym rady. Moim zdaniem tylko wybory mogą zmienić ten stan rzeczy, albo ....referendum w sprawie odwołania rady!
żal
żal 30.12.2016, 23:11
Żenada, kabaret za nasze pieniądze. Współczuję Pani Wojt takiej rady, zamiast rozwijać Gminę musi walczyc z baranami...

Pozostałe