XVI Sesja Rady Gminy Widuchowa * Przebieg sesji punkt po punkcie. Dostępne są juz trzy filmy

  • 07.12.2016, 19:20 (aktualizacja 07.12.2016, 19:36)
  • Piotr Waydyk
XVI Sesja Rady Gminy Widuchowa * Przebieg sesji punkt po punkcie. Dostępne…
Zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym na wniosek 4 radnych w żaden sposób nie dotyczyło tylko ewentualnego sprzeciwu dotyczącego ustaleń w ZGDO. Przedmiotem obrad było też sporo innych ważnych spraw dla gminy i jej mieszkańców, dopisanych przy okazji przez wójta, które nie muszą teraz czekać do końca roku. Warto też pamiętać, że sesja tak zwołana może obradować tylko w sprawach dla niej zwołanych. Poniżej wcześniejsze prognozy oraz przebieg punkt po punkcie (nadal w budowie).

      Po raz pierwszy w historii Rady Gminy Widuchowa obrady sesji były transmitowane bezpośrednio w internecie i to od razu przez dwa niezależne portale internetowe. Oto dostępne transmisje: 

 

Przebieg XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa

Od początku sesji było wiadomo, że wynik kluczowych głosowań będzie zależał od frekwencji radnych. Tzw. "Oktet Bogusia" pojawił się w komplecie, natomiast z obozu wójta było tylko 5 radnych wobec nieobecności radnych Dwojaka i Janiaka. Oktet mógł głosować jak tylko chciał i -jak się później okazało - tak też uczynił w kilku kwestiach o znaczeniu czysto politycznym.

Sprawy organizacyjne

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad (tu nastąpiły tylko kosmetyczne zmiany)
4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.

4 pierwsze punkty odbyły się bez żadnych niespodzianek

Sprawozdania i informacje

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie wójta bez żadnych niespodzianek dostępne jest na poniższym filmie

Podjęcie uchwał

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Widuchowa sprzeciwu wobec uchwały Nr 28/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

Prognoza:

   Zapewne ten punkt przyniesie najwięcej emocji podczas tej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Radni w myśl ostatnich zmian w prawie mogą wnieść sprzeciw do zmian w statucie ZGDO, które zostały uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne w Cedyni 7 listopada. Te zmiany są bardzo niekorzystne dla gmini-członków, jednocześnie bardzo korzystne dla związku. Spodziewana jest obecność przedstawicieli zarządu ZGDO z wójtem Boleszkowic Janem Krzywickim na czele. Pytanie, czy przewodniczący zaprosił kogokolwiek, gdyż to jest w zakresie jego kompetencji. Czy zatem pojawi się burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, która najgoręcej atakowała ostatnio wójt Annę Kusy-Kłos? Nie da się ukryć, że pani burmistrz wcale już nie ukrywa, że jej związki z opozycją wobec wójt są bardziej niż zażyłe.  Czy zatem dojdzie do publicznego starcia burmistrz kontra wójt? Czy przewodniczący Kosmalski zadbał już o zaproszenia dla zewnętrznych osób go wspierających w kwestii ZGDO? 

   Za sprzeciwem głosowało 5 radnych (Zdzisław Merski, Marek Boruta, Janusz Kulka, Marcin Łowicki i Dariusz Filipiak). Siedmiu radnych było przeciw (Marzena Gęsiak, Jadwiga Hasiuk, Agnieszka Malik, Sebastian Pomykała, Katarzyna Nazar, Małgorzata Jankowska i Bogdan Kosmalski). Radna Puzik wyszła z sali obrad tuż przed głosowaniem. Radni Zbigniew Dwojak i Marcin Janiak są nieobecni w ogóle na sesji.

    
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Krzywin.

    Nie było żadnego zaskoczenia i świetlica na łączniku sali gimnastycznej w Krzywinie przeszła w zarząd rady sołeckiej. Uchwała przeszła jednogłośnie 10 głosami "za". Tuż po podjęciu uchwały sołtys Jadwiga Mazur podpisała umowę przejęcia świetlicy w zarząd Rady Sołeckiej  (wyszli radni Merski i Łowicki).

    
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

        Uchwała przeszła jednogłośnie 11 głosami "za" (radny Łowicki powrócił). 


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

        Głos w sprawie tych trzech uchwał zabrała między innymi była przewodnicząca Józefa Juzyszyn, która wyraziła ostry sprzeciw na zamiar sprzedaży mieszkań w ośrodku zdrowia w Krzywinie. Ta wypowiedź wywołała burzliwą dyskusję. Całość jest nagrana i będzie upubliczniona w postaci nagrania wideo.

          Pierwsza uchwała przeszła głosami: 10 "za" przy zero sprzeciwu i 2 głosami "wstrzymującymi" (radne Malik i Hasiuk). Na salę obrad powróciła radna Puzik.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

          Druga uchwała przeszła identycznie jak powuższa głosami: 10 "za" przy zero sprzeciwu i 2 głosami "wstrzymującymi" (radne Malik i Hasiuk).


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Prognoza

    To zadanie polityczne dla radnej Malik i jej sprzymierzeńców, którzy będą forsować zdanie odmienne do tego, jakie prezentuje wójt Anna Kusy-Kłos. Ciężko liczyć na merytoryczną dyskusję. Moim zdaniem może zadecydować układ polityczny w radzie i mieszkanie nie zostanie przeznaczone do sprzedaży.  

Wynik głosowania:

       Zgodnie z prognozą sprawa tego lokalu jest nadal gorącym tematem politycznym. Więc  wyszło jak chciał przewodniczący Kosmalski, czyli   na razie uchwała nie przyszła. Za sprzedażą było  4 radnych, przeciw było  8 radnych (cały oktet Bogusia), nikt się nie wstrzymał od głosu.

     Przysłuchując się dyskusji można było odnieść wrażenie, że sprzedaż lokalu powróci już wkrótce jak bumerang.  To, że tak może być, wspomniał o tym sam przewodniczący Kosmalski w swojej wypowiedzi. Nieuchronność tej decyzji jest pewna. No chyba, że wydarzy się coś niespodziewanego w postaci np. zajęcia tego lokalu przez jakiegoś lekarza specjalisty, rehabilitanta etc. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/83/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2015 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego  nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

        Uchwała przeszła jednogłośnie w obecności 12 radnych.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/84/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

       Uchwała przeszła 11 głosami "za" i przy jednym wstrzymującym.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa za lata  2009-2015.

       Uchwała przeszła jednogłośnie w obecności 12 radnych. 


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa na lata 2016-2020.

       Uchwała przeszła jednogłośnie w obecności 12 radnych.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Prognoza

     To kolejna próba zmiany archaicznego Statutu Gminy Widuchowa. Ostatnia upadła głosami "oktetu Bogusia". Czy tym razem nastąpi przełom? Śmiem wątpić.

Wynik głosowania

       Na sesji dowiedzieliśmy się, że jest kolejna próba uczynienia wyraźnego przełomu w sprawie pracy nad nowym statutem gminy. Ma być przeprowadzone specjalne szkolenie dla radnych. Radni Gęsiak, Pomykała, Kosmalski, Łowicki, Puzik, Filipiak i Boruta nie wyrazili kolejno zgody na uczestnictwo w pracach komisji statutowej. Sytuacja kuriozalna. Na poprzedniej sesji głosami radnych z "oktetu Bogusia" nie przeszła wersja komisji doraźnej przy składzie komisji uzupełnionej o specjalistów (sekretarz, urzędnik i radca prawny). Przewodniczący Kosmalski lansuje pogląd, że zmianami statutu powinna zająć się komisja samorządu i oświaty. Ostatecznie uchwała nie była głosowana, a projekt został odesłany do komisji samorządu i oświaty. Przy okazji wyszły spore niedoskonałości dotychczasowego statutu. 

      
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Prognoza 

     To druga próba uzupełnienia składu komisji rewizyjnej po pisemnej rezygnacji Marcina Łowickiego na wrześniowej sesji  i formalnie przegłosowano na poprzedniej sesji. Pole mamewru jest niewielkie, gdyż w grę wchodzą tylko 3 osoby: Marcin Łowicki, który już zrezygnował. Zbigniew Dwojak, który już odmówił oraz radny Merski, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady. Wygląda mi na pat. A nadzór wojewody czeka i pewnie niedługo wezwie Radę Gminy Widuchowa do uzupełnienia składu komisji rewizyjnej. 

Rozstrzygnięcie

        Wobec braku chętnych, nie głosowano nad projektem uchwały. Dalsze tego typu działania mogą spowodować nawet rozwiązanie Rady Gminy Widuchowa na wniosek wojewody. Przy okazji dowiedzieliśmy się,  że komisja rewizyjna nie może pracować w takim niepełnym składzie. Sprawa wróci na następnej sesji.


18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelechowo na lata 2016-2020.

       Uchwała przeszła jednogłośnie w obecności 11 radnych (obrady opuściła wcześniej radna Hasiuk).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Widuchowa.

      W projekcie uchwały zwiększono wydatki na rzecz ZGDO o 113 tys. PLN. To skutek uchwały ZGDO z 7 listopada 2016 roku w Cedyni o radykalnym zwiększeniu składki członkowskiej dla gmin. Środki na ten cel pochodzą z rozliczeń podatku VAT w poprzednich latach. Pozostałe zmiany są jedynie kosmetyczne.

      Przed głosowaniem obrady opuściła radna Malik. 

     Dyskusja będzie udostępniona w postaci nagrania wideo.

    Uchwała przeszła przy 9 głosach za i jednym przeciwnym

Interpelacje, zapytania, wnioski

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Interpelacje radnych.
22. Zapytania radnych.
23. Wolne wnioski.
24. Ustalenie terminu XVII Sesji Rady Gminy Widuchowa.
25. Zamknięcie obrad

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (6)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Piotr Waydyk
Piotr Waydyk 13.12.2016, 15:26
Proszę unikać inwektyw pod adresem osób publicznych. Namawiam do merytorycznych komentarzy. Pozdrawiam
lubicz
lubicz 13.12.2016, 13:55
Ten (.................), to chyba czegoś się nawąchał, bo normalny człowiek umiałby się wypowiedzieć jak człowiek a nie jakiś ćpun (będąc ..................). To jest katastrofa dla tej gminy, współpracować z takimi ludzimi
do Lubicza
do Lubicza 08.12.2016, 06:34
Tak sobie wybraliście to tak macie. Wyniki wyborów jasno pokazały, że obecna Wójt u was dostała najmniej głosów. Zaufaliście poprzednikowi i jego radnym, więc macie bagno jakie macie. Warto przeanalizować i w następnych wyborach pomyśleć. Spójrzcie co ta kobieta robi, jak walczy o wszystko, ale jak można coś zrobić jak się ma niektórych radnych BEZRADNYCH.
mieszkanka Lubicza
mieszkanka Lubicza 06.12.2016, 17:52
Jestem mieszkanką Lubicza oddałam głos na obecnego radnego Pomykałe . Bardzo teraz tego żałuje widząc jego prace i jego grupy. Myślałam że ważne jest dla nich dobro gminy ale się myliłam, będę namawiać wszystkich moich znajomych i nie tylko , aby jak nie daj Bóg ktoś ich poparł w następnych wyborach. A najlepiej to mogli by się już zrzec mandatu .
Polak nie POlak
Polak nie POlak 05.12.2016, 19:42
Dymają nas i dymać będą cwaniaki ze związku. Szkoda, że ZGK w Widuchowej nie obsługuje mieszkańców gminy. Ten związek to się nadaje ale do kasacji i odsiadki pewnych cwaniaków podkupowanych przez drugich cwaniaków.
głos z gminy
głos z gminy 06.12.2016, 14:42
To dlaczego część radnych popiera ten chłam??? Według mnie- dla zasady przeciwko Pani Wójt. Jestem mieszkańcem jednej z wsi gminy- nikt nie pytał nas mieszkańców o zdanie, nasz przedstawiciel zagłosował według swoich upodobań lub politycznej zagrywki...

Pozostałe