XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Mapa wszystkich relacji (w budowie). Niemal komplet informacji i filmów zgodnie z chronologią wydarzeń. Ciąg dalszy nastąpi

  • 05.11.2016, 12:41 (aktualizacja 05.11.2016, 14:38)
  • Piotr Waydyk
XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Mapa wszystkich relacji (w budowie). Niemal…
W środę 2 listopada odbyłą sie XV Sesja Rady Gminy Widuchowa. Obrady trwały niemal 6 i pół godziny. Poniżej zamieściłem większość dostępnych, ale za to najbardziej istotnych filmów. Pozostałe są w przygotowaniu.

Chronologię wydarzeń na sesji zamieściłem zgodnie z porządkiem obrad

 

Porządek obrad i prognoza wydarzeń:

Sprawy organizacyjne
1) 
Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

    W przeszłości bywało już tak, że podczas ustalania porządku obrad, a nawet przy przyjmowaniu protokołu z poprzedniej sesji, radni potrafili toczyć długie dyskusje. Tym razem było spokojnie. Tylko przy zatwierdzaniu protokołu z XIV sesji wstrzymała się od głosu radna Gęsiak, wówczas nieobecna, co ma swoje usprawiedliwienie. Moim zdaniem wzięło się to stąd, że "oktet Bogusia" przeliczył tuż przed sesją szable i wiedział, że spokojnie "pchnie" z korzyścią dla siebie wszystkie "gorące" uchwały. Wiadomo już było, że nieobecny będzie radny Janiak, a później się okazało, że salę obrad wcześniej opuścił radny Merski.

Sprawozdania i informacje
5) 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 26 września 2016 r. do 2 listopada 2016 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

    W trakcie sprawozdania wójt Anna Kusy-Kłos wymieniła wszystkie planowane inwestycje i problemy, które udało się rozwiązać. O tym napisałem już wcześniej w osobnych artykułąch. I tam odnajdziesz stosowne fragmenty wideo:

XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Dzikie wysypisko śmieci w Lubiczu uprzątnięte. Nasz podatnik nic…

XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Wielomilionowe inwestycje przeciwpowodziowe w Marwicach (info i wideo)

XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Sprawa boiska w Krzywinie doczekała się szczęśliwego finału (info…

XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Wójt o inwestycjach w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry (info,…

     Zgodnie z oczekiwaniami,to w tym punkcie może być poruszony temat Związku Gmin Dolnej Odry. Wideo wraz artykułem na ten temat znajdziesz pod:

XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Gorąca dyskusja o Związku Gmin Dolna Odra

6) Informacje z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.

     Bycie bohaterem w tym punkcie  na pewno chluby radnemu nie przynosi. Oprócz perypetii radnych, sekretarz Stachura odczytał analizę oświadczenia majątkowego skarbnika Marcina Bachty oraz zaznaczył, że nadal nie może odczytać oświadczeń majątkowych przewodniczącego Bogdana Kosmalskiego oraz wójt Anny Kusy-Kłos, gdyż nie otrzymał informacji od odpowiedniej instytucji.

Film nr 1


Film nr 2

7) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2015/2016.

    Poza pomachaniem sprawozdaniem przewodniczący Kosmalski odesłał do treści broszury. Nadal jednak nie ma tego sprawozdania na BIP-ie, mimo, że tam odesłał. Pytań ze strony radnych nie było żadnych. Do tematu powrócę, gdy ten dokument będzie publicznie dostępny.

Podjęcie uchwał
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

 Obszernie na temat zmian w budżecie napisałem w artykule XV Sesja Rady Gminy Widuchowa * Radni uchwalili zmiany w budżecie, które otwierają możliwość wykonania… . Gorąco odsyłam do lektury. 


9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Podatek od nieruchomości nie został podniesiony. Radni byli jednogłośnie za tym projektem uchwały.


10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11) Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

   Prognoza: Trudno sie spodziewać wielkiej dyskusji na trzema powyższymi uchwałami podatkowymi. Moim zdaniem przejdą, ale niejednogłośnie.


12) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/112/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/113/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
14) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/114/2016  Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/115/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  Nr XII/116/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
17) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/117/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.

Powyższe projekty uchwał nie przeszły głosami "oktetu Bogusia" poprzez zdjęcie z porządku obrad. Wniosek o ściągnięcie z porządku obrad zgłosił osobiście przewodniczacy Bogdan Kosmalski. Przewodniczący miał przewagę szabel i skrzętnie to wykorzystywał. Warto prześledzić ten film, aby poznać intencje temu towarzyszące.


18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnówko na lata 2016 – 2020.
19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębogóra na lata 2016 – 2020.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodowo na lata 2016 – 2020.
21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywin na lata 2016 – 2020.
22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubicz na lata 2016 – 2020.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marwice na lata 2016 – 2020.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2016 – 2020.
25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacholęta na lata 2016 – 2020.
26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rynica na lata 2016 – 2020.
27) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarczyn na lata 2016 – 2020.
28) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelechowo na lata 2016 – 2020.

       Plany przeszły, bo musiały. Jest to warunek konieczny do złożenia przez gminę wniosku do PROW w połowie listopada na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. Wcześniej powyższe zmiany w planach uchwaliły  zebrania wiejskie w poszczególnych miejscowościach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu.

(wideo w przygotowaniu)


29) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/150/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017.

Uchwała przeszła jednogłośnie i bez dyskusji.


30) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie i bez dyskusji.


31) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie i bez dyskusji.


32) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa oraz zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
33) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
34) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji.
35) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 

Uchwały, które były 4-krotnie głosowane podczas dwóch sesji czerwcowej i wrześniowej

36) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.

37) Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.


38) Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

     Tak jak podczas czerwcowej i wrześniowej sesji o wyniku głosowania miała decydować lista obecności radnych na sesji. Poprzednio rozkład sił politycznych był remisowy 7 do 7. Tym razem większościowa opozycja w radzie miała przewagę 7 do 5 i wszystkie trzy powyższe uchwały poszły do kosza lub okazały się bezzasadne. Tym razem większych dyskusji nie było.  Decydowała zwykła arytmetyka polityczna. Z merytoryczną stroną miało niewiele wspólnego. W przypadku uchwały o dietach nie powstały jedynie planowane oszczędności.

Interpelacje, zapytania, wnioski
39) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
40) Interpelacje radnych.
41) Zapytania radnych.
42) Wolne wnioski.
43) Ustalenie terminu XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
44) Zamknięcie obrad

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe